Vedtekter

Vedtekter Berg Familiebarnehage AS

Eierforhold

Berg familiebarnehage AS er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Eierform

Eier er selvstendig næringsdrivende.

Organisasjonsnummer:  926440950

Eiers navn: Ruth Rødsjø Olavsdottir Lein

 

Besøksadresse: Sigurd Slembes vei 12, 7051 Trondheim.

Postadresse: Postboks 5826 Moholt, 7449 Trondheim

Telefon barnehagen : 90 59 34 29

 

E-postadresse : berg.fbh@ntebb.no

Internettadresse:  www.berg-familiebarnehage.no

Ansvar:

Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

Barnehagen har avtale om pedagogisk veiledning fra førskolelærer, jmf. Barnehagelovens § 11 og Forskrift om familiebarnehager § 5.

Formål

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om Barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak for private barnehager, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av eier.

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Bemanning/Vikarordning

Eier av barnehagen er ansatt i 100 % stilling.

Assistent i 100 % stilling.

Førskolelærer/styrer i 40 % stilling.

Førskolelærer/styrer er fast tilkallingsvikar. Alle ansatte deltar på førstehjelpskurs en gang pr. kalenderår.

Vår samarbeidsbarnehage er: Voll gårdsbarnehage.

Vi møtes med barna på barnehagenes områder og på felles turer/aktiviteter. Vi deltar på ulike kurs i fellesskap og samarbeider om vikar.

Vi har også inngått avtale om at barn som ønsker det, har mulighet for overgang til Voll gårdsbarnehage når de slutter ved vår barnehage.

Samarbeidsutvalg/Foreldreråd:

For å sikre samarbeidet med barnas hjem har familiebarnehagen samarbeidsutvalg/foreldråd, jmf. Barnehagelovens § 4

Representantene i samarbeidsutvalget velges av foreldrerådet på barnehagens foreldremøte på høsten ved begynnelsen av nytt barnehageår.

Representantene blir valgt for et år av gangen.

Samarbeidsutvalget består av fire medlemmer; en 1. representant og en vararepresentant, samt eier og styrer i barnehagen.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte.

Barnehagens åpningstider

Barnehagens daglige åpningstid skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for barnehagen, og innefor de rammene som for øvrig gis.

Barnehagens åpningstid er mandag – fredag fra kl. 07.30-16.30.

Ferie

Barnehagen holder stengt 3 uker i juli, mellomdager i jul og påske.

Det inngår inntil 5 planleggingsdager i året. Info om hvilke dager det blir, opplyses det om ved barnehageårets oppstart om høsten.

Barn bør ha minimum 4 ukers ferie i løpet av året, derav 3 uker om sommeren.

Opptak

Barnehageåret er fra 1.august til 31. juli.

Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 1.mars.

Opptaket foretas av Trondheim kommune Oppvekstkontoret, og plassene fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune og tilliggende kommuner.

OPPTAKSKRITERIER

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

HOVEDOPPTAK:

Gjelder barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

I lov om barnehage § 12a heter det: ”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift.”

Felles for

Trondheims

barnehagene

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og      familietjenesten og /eller sykehus
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
Barnehagens

tilleggekriterier

 1. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.
 2. Det eldste barnet
 3. Hensyn til barnegruppens sammensetning.

OVERFLYTTINGSOPPTAK:

Gjelder barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar.

Felles for

Trondheims

barnehagene

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
Barnehagens

tilleggekriterier

 1. Barn som fyller 3 år i løpet av året som har plass i familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær, skal etter   søknad prioriteres
 2. Søsken til barn som allerede har plass i barnehage
 3. Det eldste barnet.
 4. Barnegruppas sammensetning.

SUPPLERINGSOPPTAK:

Gjelder barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

Felles for

Trondheims

barnehagene

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
 3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.
Barnehagens

tilleggekriterier

 1. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
 2. Det eldste barnet.
 3. Barnegruppas sammensetning.

Helseopplysninger

Foreldre må fylle ut skjema om barnets helse før barnet begynner i barnehagen.

Skjema fås i barnehagen.

Oppsigelse

Oppsigelse av plassen i barnehagen skjer via Trondheim kommunes søknadsportal Oppsigelsestiden er 2 måneder. Kontingent og kostpenger betales ut oppsigelsestiden. Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunkt en har takket ja til plass.

Betalingsmislighold vil medføre oppsigelse av plassen.

Oppsigelsen vil være gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden.

Foreldrebetaling

Barnehagen følger Trondheim kommunes satser for foreldrebetaling og moderasjoner, som vedtas av bystyret.

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis innen 10. hver måned. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri måned.

Betalingsmislighold vil medføre oppsigelse av plassen

Kostpenger

Kostpenger på kr. 300,00 (for heldagsplass 5 d. pr. uke) kommer i tillegg til foreldrebetalingen og dekker deler av utgiften barnehagen har til kost.

 

Moderasjonsordninger

http://www.trondheim.kommune.no/barnehage/

Permisjon

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon sendes barnehagen innen den 1. i måneden, og minst en måned før permisjon skal gjelde.

Søknad fås ved henvendelse til barnehagen.

Flytting fra kommunen

Barnehageplassene er forbeholdt innbyggere i Trondheim kommune. Ved flytting ut av kommunen vil familien kunne beholde barnehageplassen i inntil 3 måneder. Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen utover 3 måneder, kan dette innvilges etter søknad til barnehagen.

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides i samarbeid med foreldrene, for ett år av gangen, og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold.

Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan/ukeplan for den gjeldende måneden/uken.

 

Barnehagens oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 kvm pr. barn over 3 år, og 5,3 kvm pr. barn under 3 år.

Barnehagens lekeareal inne: 105 kvm

Barnehagens lekeareal ute: 950 kvm

Barnehagens internkontrollsystem

Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dette innebærer at barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem som følger forskrifter med hensyn til bl.a. arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.  

Taushetsplikt

Alle ansatte og medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt i henhold til barnehageloven § 21.

 

Internkontroll

Barnehagen følger forskriftene for internkontroll med hensyn til blant annet arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.

Forsikring

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barn og ansatte i barnehagen gjennom If Forsikring. Forsikringen gjelder den tiden barn og ansatte er i barnehagen, og på turer som barnehagen arrangerer. Forsikringen gjelder ikke ved reise mellom barns/ansattes hjem og barnehage.

Vedtekter for Berg Familiebarnehage AS

Vedtektene for Berg Familiebarnehage AS vedtas på høstens årsmøte.

Eier kan endre vedtektene for barnehagen som følge av kommunale eller statlige føringer.

Endringer som vedtas legges frem for samarbeidsutvalget.

 

Gjeldende vedtekter er vedtatt september 2022.
Revidert NOVEMBER 2022