Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Innhold

Innledning. 3

Formål 3

Hva er mobbing. 4

Forebygging. 5

Samarbeid mellom barnehage og hjem.. 5

Avdekking. 6

Handlingsplikt 6

Lovverk og sentrale føringer 7

Fellesholdning blant personalet i Berg familiebarnehage. 7

Berg familiebarnehages retningslinjer for et godt psykososialt miljø. 8

For å forebygge krenkende atferd og mobbing hos oss, skal foreldrene: 8

Felles kjøreregler for bursdagsinvitasjoner i Berg familiebarnehage. 9

Våre rutiner for å forebygge mobbing og krenkende atferd. 9

Tiltak og handling ved krenkende atferd. 9

Barnehageloven Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø. 11

Vedlegg. 13

Notat vedrørende krenkende atferd/mobbing i barnehagen. 13

Tiltaksplan når mobbing eller krenkende atferd skjer 14

Observasjonslogg. 15

Referat fra møte vedrørende mobbing/krenkende atferd i barnehagen. 16

Bekreftelse på at foresatte har lest handlingsplan mot mobbing i Berg familiebarnehage. 17

 

 

Innledning

Berg familiebarnehages PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ – Handlingsplan mot mobbing i barnehagen er et verktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarn.

Planen viser hvordan barnehagen arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging av mobbing.

I enkelte saker kan det være naturlig å ta kontakt med helsestasjon, PPT, barnevern.

 

Formål

Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for barn.

 

Barnehageloven §1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jfr barnehageloven §1.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Rammeplanen sier at Barnehagen skal fremme positive holdninger som motvirker avvisning, mobbing og vold.

Barnehagen skal være en helsefremmende og forebyggende arena og skal handle raskt og ta de grep som er nødvendige for at eventuell mobbing opphører.

Styrer har det overordnede ansvaret for det psykososiale miljøet i barnehagen. Styrer og resten av personalet skal forhindre og stoppe mobbing og mobbelignende atferd når dette skjer.

Berg familiebarnehage legger vekt på at:

 • det arbeides kontinuerlig, langvarig og systematisk med barnas barnehagemiljø
 • barnehagen og foreldre samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet
 • tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger
 • alle ansatte i barnehagen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at et barn blir utsatt for krenkende atferd
 • barnehagens lokale tiltak og evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene. Mobbing er alvorlig fordi det har store personlige konsekvenser. Barn som utsettes for mobbing fratas både livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn som mobber og barn som har opplevd mobbing har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker senere. Arbeidet med å forebygge mobbing, marginalisering og utenforskap starter derfor allerede i barnehagen. Berg familiebarnehage skal handle raskt og ta de grep som er nødvendige for at eventuell mobbing opphører. Samarbeid med foreldre står sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i barnehagene. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foreldre er avgjørende dersom mobbing oppstår.

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene.

 

Hva er mobbing

Mobbing blir definert ulikt. Veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen (Utdanningsdirektoratet) trekker frem følgende trekk fra ulike definisjoner

 • det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen
 • den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som del av et fellesskap han eller hun ikke har valgt selv
 • det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg
 • handlingen må ha en viss hyppighet og foregå over tid

Mobbing kan involvere flere forskjellige former for handlinger. Vi kan skille mellom

 • verbal mobbing (si stygge ting …)
 • fysisk mobbing (slå, sparke …)
 • utestengelse (et barn holdes utenfor …)
 • eller mellom direkte og indirekte mobbing

I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av å bli stengt ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, truet, herset med, hånt, krenket, latterliggjort eller manipulert, eller at voksne ser og opplever denne type atferd i miljøet. Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting og mobbing, men erting som foregår over tid kan utvikle seg til å bli mobbing. Det dreier seg med andre ord ikke om enkeltstående handlinger som inngår som en del av det å være menneske, eller om barn som en gang imellom ikke blir med i lek. Det handler om negative mønstre som foregår over tid og hvor det er ubalanse i styrkeforholdet.

 

Forebygging

Den tydelige og omsorgsfulle voksne er modell for barns møte med andre. Når barn ikke får til lek og samspill med andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn andre. Relasjonen mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen. De voksnes forståelse av barn og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser, reflekterer, handler og evaluerer egen praksis, og det er de voksnes holdninger som ligger til grunn for de handlinger som utføres.

For å skape en barnehage fri for mobbing må barnehagen ha:

 • tydelige verdier og felles holdninger som praktiseres av voksne
 • voksne som legger til rette for en god start for det enkelte barn (gode strategier for tilvenning, forutsigbar dagsrytme og gode rutiner for overganger mellom aktiviteter)
 • voksne som systematisk observerer enkeltbarn og barnegrupper, og tilrettelegger for etablering av gode relasjoner og vennskap
 • kompetente voksne som jobber systematisk med å styrke barnas sosiale kompetanse og skaper et inkluderende og vennlig barnehagemiljø
 • voksne som kjenner alle barna godt og tilrettelegger aktiviteter slik at alle opplever mestring på sitt nivå
 • tilstedeværende og varme voksne som viser alle barna tillit og formidler forventninger til dem på en tydelig måte, slik at barna lett kan forstå hva som er akseptabelt og hva som ikke er lov
 • voksne som kan være barnas veileder i utfordrende relasjoner og situasjoner – noen ganger gå foran som et godt eksempel, andre ganger korrigere, vise, lede og veilede
 • voksne som legger det fysiske miljø til rette slik at det stimulerer til god lek
 • engasjerte voksne som fokuserer på leken som en viktig arena for utvikling av sosiale ferdigheter
 • voksne som har kompetanse og håndterer uønsket atferd og fremmer en positiv væremåte
 • voksne som vektlegger et godt samarbeid med foreldre

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i barnehagen. Det er viktig å samarbeide med foreldre i arbeidet med holdninger og verdier. Det forventes at foreldre vil samarbeide med barnehagen om forebygging av mobbing og krenkende atferd. Foreldre må derfor involveres i hvordan barnehagen jobber med barn og relasjoner og snakke om tema mobbing, krenkende atferd og forebygging av dette i foreldresamtaler og foreldremøter. Dette innebærer også at foreldre blir informert om barnehagens handlingsplan mot mobbing.

Det å bli sett, møtt, anerkjent og respektert, innebærer gjensidig forpliktelse mellom barnehage og hjem. Alle barn og foreldre skal oppleve å bli tatt på alvor av personalet. Hvis de kommer med en bekymring om at et barn blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal de bli tatt på alvor.

Foreldre er barnas viktigste rollemodeller og må være gjennomtenkte med hva de sier og uttrykker, når barn er til stede.

 

Foreldre bidrar til forebyggende arbeid ved å

 • hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap
 • snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen
 • melde fra til barnehagen, dersom det oppdages erting/mobbing blant barna
 • gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser
 • følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen

 

 Avdekking

Mobbing og begynnende mobbeatferd kan være vanskelig å oppdage. Personalet må ha felles forståelse for hva mobbing og krenkende atferd innebærer.

Det er viktig å være observant på endringer av barns atferd. Det kan være tegn på at noe er galt. Et tett samarbeid mellom barnehage og hjem gjør det lettere å fange opp endringer i barns atferd.

 

Handlingsplikt

Alle ansatte i barnehagen har en handlingsplikt som består av:

 • plikt til å gjøre undersøkelser raskt
 • plikt til å varsle pedagogisk leder/styrer raskt (f.eks. ved bruk av notat angående bekymring)
 • plikt til å gripe inn

 

Følgende punkt er viktig for å avdekke mobbing:

 • Personalet må være «tett på» barna i lek og aktiviteter for å kunne fange opp atferd som kan utvikle seg til mobbing.
 • Personalet observerer og kartlegger samspill mellom barna og mellom voksne og barn.
 • Personalet er til stede, leker og snakker med barna om hvordan de har det og er oppmerksomme på endringer i barns atferd.
 • Personalet gjennomfører barnesamtaler med fokus på barnas trivsel – en til en eller i gruppe.
 • Pedagogisk leder og eier gjennomfører foreldresamtaler der barns trivsel, atferd og vennskap tas opp.

 

 Lovverk og sentrale føringer:

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barnehager § 1 og § 3
 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet (2018)
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 5, krav til dokumentasjon
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager – Miljø og helse i barnehagen
 • Barns trivsel – voksens ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen-
 • Språk i barnehagen. Mye mer en prat – Utdanningsdirektoratet.
 • Foreldreutvalget for barnehager(fub) Mobbing i barnehagen

  

Fellesholdning blant personalet i Berg familiebarnehage

Personalet støtter seg til definisjonen som er nevnt tidligere i dette heftet, men har også valgt å spesifisere hva vi legger i krenkende adferd.

 

Med krenkende adferd mener vi:

– Baksnakking, negative kommentarer på utseende og personlighet

– Snakke uhøflig til hverandre og til nye mennesker som en møter

– Gjøre narr av, bruke ironi

– Ikke ta barn på alvor, bli oversett

– Forskjellsbehandling

– Utestenging både fysisk (leken) og psykisk

– Slå, bite, klore andre barn

– Når et barn ikke stopper når det blir bedt om det

– Når barn går løs på materielle ting; kaster leker, ødelegger leker, river i stykker bøker

– Barns manglende respekt for voksne som støttespiller og veileder: Når barn fortsetter etter at voksne har stoppet atferden verbalt, er uakseptabel atferd

– Mobbing: gjentatte episoder over tid, i forhold til ett barn

  

 

Berg familiebarnehages retningslinjer for et godt psykososialt miljø

Hos oss forbindes psykososial helse slik det er beskrevet i veilederen:

Helse, miljø og trivsel i barnehagen (Sosial- og helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, mfl):

 

Barnets opplevelse av

 

~ Trygghet ~ Mestring ~ Nærhet ~ Livsglede

 

Disse 4 punktene er også noe som gjenspeiles i Berg familiebarnehages verdier.

Begrepet trivsel anser vi som et av kjernebegrepene i barnas psykososiale helse.

Forhold som er relevante for god trivsel, kan beskrives i ulike hovedkategorier:

 

 • Mellommenneskelige relasjoner (f.eks. familie, venner, trygghet, sosial tilhørighet og

nettverk, fravær av mobbing m.v.)

 • Egen utvikling og verdighet
 • Materielle verdier (mat, klær, utstyr m.v.)
 • Tilgang til kollektive verdier f.eks. kulturelle tilbud, opplæringstilbud,

friluftsområder, aktivitetstilbud, lekeplasser. Hva barna selv forteller gjennom ord,

handling og atferd vil være sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse.

 

 

For å forebygge krenkende atferd og mobbing hos oss, skal foreldrene:

(Avtalt på foreldremøte høsten 2021)

 

 • Si «hei»/ «hadet» til andre barn og foreldre
 • Kunne de andre barnas navn i barnehagen
 • Det er lov å korrigere andres barn når de sier noe krenkende til et annet barn
 • Si fra til barnehagen hvis de ser at barn holdes utenfor
 • Være gode forbilder å snakke pent om andre barn, foreldre og personalet
 • Ved intriger/ uenighet – invitere foreldre og barn hjem, ta kontakt med de det gjelder
 • Spørre og snakke om andre barn, være engasjert ovenfor eget barn
 • Inkludere andre barn i deres barns fritidsaktiviteter
 • Ta en telefon til andre foreldre, om dere ikke fikk snakket sammen i garderoben.
 • Bidra til å treffes utenfor barnehagetiden

 

I tillegg kan foreldre bidra med:

 • Foreldrefest på starten av barnehageåret
 • Ha egen facebookgruppe e.l. for felles turer/arrangementer
 • Hjelpe hverandre med barnepass på planleggingsdager
 • Eget FAU årshjul

 

Felles kjøreregler for bursdagsinvitasjoner i Berg familiebarnehage

 • Bursdagsinvitasjoner gjøres privat og ikke i regi av barnehagen

 

Våre rutiner for å forebygge mobbing og krenkende atferd

  Oppgave Tidspunkt Ansvar
1 Barnehagen gjennomgår handlingsplan og drøfter og dokumenterer barnehagens syn på:

– Hva er et godt psykososialt miljø?

– Hva er krenkende atferd?

– Hva er terskelen for å gripe inn og hva

det innebærer?

– Når skal ledelsen varsles?

Ved barnehagestart Styrer
2 Opplæring og informasjon «Handlingsplan mot mobbing» til alle nyansatte Berg familiebarnehage Ved ansettelse Styrer
3 Barn og foreldre informeres om planen når de starter i barnehagen

Nye foreldre skriver under på at de har lest dokumentet på «Bli – kjent» samtalen

Hver høst Pedagogisk leder
4 Barnehagen vurderer det psykososiale miljøet og vurdere informasjon som kommer fra foreldresamtaler Ledermøte to ganger i året Styrer
5 Barnehagens planer og tiltak for forebyggende og holdningsskapende arbeid gjennomsyrer barnehagehverdagen Løpende gjennom året Styrer / pedagogisk leder
6 Barnehagen evaluerer sitt forebyggende og holdningsskapende arbeid hvert år. Evaluering og evt. revidering av handlingsplan foretas i personalmøte Hver vår Alle ansatte

 

 

Tiltak og handling ved krenkende atferd.

Den ansatte som oppdager krenkende atferd skal handle for å stoppe denne atferden.

Bruk enkle og presise ord: «Stopp, dette får du ikke lov til» o.l.

Fange opp barnet som er blitt krenket, eventuelt spørre om hjelp fra andre voksne

Følge opp situasjonen å gi barnet/barna alternativer til andre ting de kan si/gjøre

«Time out»; ta barnet eller barna (obs! en og en) ut av situasjonen. Forklare hvorfor det/de er blitt tatt ut. NB! Viktig at dette gjøres på en rolig måte og at man ikke blir sint. Forskning sier at sinne avler sinne

Unngå bruk av trusler

Snakke rolig med barnet

Forklare følelsene til den som blir krenket

Gjøre avtale med barnet

Gi realistiske konsekvenser

Be barnet gjøre det godt igjen ved å «gjøre» unnskyld. Bruk av ordet unnskyld viser å ha liten effekt for begge

Tett observasjon av den som er krenket, og den/de som krenker.

Avslutt saken eller overføre som mobbesak

 

  Oppgave Ansvar Forslag til dokumantasjon

Se vedlegg

1 Mobbing eller krenkende atferd er observert eller informert om av ansatte eller foresatte Den som har mottatt informasjon om eller observert handlingen Notat vedr. krenkende handling
2 Undersøkelser og observasjon settes i gang umiddelbart dersom det kommer fram at et barn ikke har det bra Styrer/pedagogisk ledere Observasjons- logg
3 Samtaler med barnet som opplever seg krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte. Barnehagen skal sikre at barnets egen subjektive opplevelse kommer fram Styrer/pedagogisk ledere Referat
4 Samtaler med foresatte til barnet som opplever seg krenket. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres. Styrer/pedagogisk ledere Referat
5 Samtale med barnet/barna som krenker Er det flere som krenker, snakkes det med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at slik atferd er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Gjøre avtaler om oppfølging Styrer/pedagogisk ledere Referat
6 Samtale med foresatte til barnet som krenker. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres Styrer/pedagogisk ledere Referat
7 Tiltaksplan utarbeides På bakgrunn av undersøkelsene og observasjonene lages en tiltaksplan som presenteres foresatte. Planen utføres av samtlige ansatte Styrer/pedagogisk ledere Tiltaksplan
8 Oppfølging Den krenkende atferden følges inntil den opphører helt. Alle involverte barn skal følges opp. Styrer/pedagogisk ledere Observasjonslogg/referat
9 Vurderingsmøte for personalet etter 1-2 uker Fungerer iverksatte tiltak? Eventuelt videreføring/justering av tiltak. Styrer/pedagogisk ledere Referat
10 Ny informasjon/samtale med foresatte om dagens ståsted i saken Nær dialog med foresatte bør skje kontinuerlig til saken er løst. Styrer Referat

   

 

Barnehageloven Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2020 nr. 91 (ikr. 1 jan 2021 iflg. res. 11 des 2020 nr. 2710).

 

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå

a) hvilke problemer tiltakene skal løse

b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt

c) når tiltakene skal gjennomføres

d) hvem som skal gjennomføre tiltakene

e) når tiltakene skal evalueres.

 

§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.

 

Vedlegg

Notat vedrørende krenkende atferd/mobbing i barnehagen
Barnehagens navn:
Barnets navn: Fødselsdato:
Bekymring meldes til:
Bekymring meldes av:
Dato for melding:
Hva dreier bekymringen seg om?

 

(stengt ute av leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, truet, herset med, hånt, krenket, latterliggjort, manipulert eller annet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ble bekymringen oppdaget:

 

 

 

 

 

 

 

Annen faktainformasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaksplan når mobbing eller krenkende atferd skjer

Tiltak Ansvar Gjennomført dato signatur

 

 

Det skal skrives referat fra alle møter

 

Observasjonslogg

Hva har jeg sett/hørt Hvem gjelder det Når Signatur

 

 

Referat fra møte vedrørende mobbing/krenkende atferd i barnehagen

 

Skjemaet oppbevares i barnets mappe og foresatte får kopi

 

Møtedato: ___________________

 

Til stede på møtet: ________________________________________________

 

Hva saken gjelder Tiltak Ansvar

 

 

Dato for neste oppfølgingsmøte: _____________________

 

 

 

______________________________                                                   ______________________________

Underskrift ansatt                                                                                    Underskrift foresatte

 

 

 

Bekreftelse på at foresatte har lest handlingsplan mot mobbing i Berg familiebarnehage

 

Planen finnes på barnehagens egen hjemmeside

 

Barnehagen ber om at svarslippen returneres barnehagen

 

 

Barnets navn: _______________________________________________

 

Jeg/vi bekrefter å ha lest handlingsplan mot mobbing i Berg Familiebarnehage

 

Dato: ______________________

 

Foresattes underskrift: _____________________________________________________